Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Gymnasiets A-Å

Adgangskortet

BEMÆRK:
Denne version af Adgangskortet er ikke tilpasset ændringerne i den nye gymnasiereform
og kan derfor kun bruges som en illustration af sammenhængen mellem dit valg af fagpakke/
studieretning og valgfag og dine fremtidige muligheder for valg af videregående uddannelse.
Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017 og kan findes på
ug.dk herefter.

Adgangskortet på UddannelsesGuiden viser vej til videregående uddannelser:
Adgangskortet


Adgangskortet lægger op til 3 mulige brugerindgange:

1. Valg af fag og gymnasial uddannelse. Angiv gymnasial retning samt yderligere fag og niveauer og se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til.

2. Valg af interesse. De videregående uddannelser "bundtes" i interessegrupper (kendt fra Studievælgeren på UG, Studievalgs vejledningsmateriale, universiteters hjemmesider etc.).Vælg en videregående uddannelse og se de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

3. Valg af specifik videregående uddannelse. Benyt søgefunktionen og find en konkret videregående uddannelse med oplysning om tilhørende specifikke adgangskrav.

Alkohol

Håndbog om unge og alkohol.

Biblioteket

Jørgen Lauritsen kan træffes på biblioteket:

Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.10 - 11.30

Hvis du har brug for hjælp på andre tidspunkter kan du henvende dig på skolens kontor eller pr. mail: jl@rkbgym.dk
Biblioteket, der er åbent i skoletiden, er et STILLE-område, hvor man kan arbejde i mellemtimer. Her findes en række opslagsværker, tidsskrifter og aviser, samt en del skønlitteratur (dansk og udenlandsk), mens en del mere fagspecifikke bøger er anbragt i fagdepoterne.

Det er muligt at låne nogle bøger med hjem, dog kan deciderede opslagsværker (leksika, ordbøger og lign.) ikke hjemlånes. 
Madvarer og lignende må ikke medbringes i biblioteket.

Bibliotek

Buskort

Læs mere om reglerne vedrørende buskort på:
http://www.ungdomskort.dk

Bøger og papir m.m.

Eleverne afholder selv udgiften til følgende undervisningsmidler:

  • ordbøger
  • lommeregner
  • papir m.v. til eget brug.
De øvrige bøger udleveres af skolen. Bøgerne er skolens ejendom og skal erstattes, hvis de ødelægges eller bortkommer. Bøgerne skal indbindes og forsynes med navn på omslagets inderside.

Der må i øvrigt ikke skrives i bøgerne, medmindre læreren anviser det.

Ekskursioner og udlandsrejser

I nogle fag er der behov for at tage ud at studere ting og steder, som man beskæftiger sig med i undervisningen.

Derfor dækker gymnasiet nogle af omkostningerne ved disse ekskursioner, men der kan også være tale om en vis egenbetaling. Eks. 500 kr. for 2g turen til København. I nogle tilfælde er overnatning ude nødvendig. Det faglige indhold i forbindelse med ekskursionen indgår i klassens studieplan og de undervisningsbeskrivelser, der danner grundlag for eksamen. Hvis en elev af helt specielle grunde ikke kan deltage, anføres det i undervisningsbeskrivelsen.

Vi har ofte udvekslingsrejser med vore venskabsgymnasier i Tyskland (Brunsbüttel – 50 km nordvest for Hamborg) og Spanien (Cercedilla – 50 km nord for Madrid). Eleverne bor her privat hos de tyske / spanske elever (gratis) og er til gengæld værter for dem, når de kommer på genbesøg i Danmark. Det er meget givende med udveksling – sproglig, kulturelt og personligt.

Elevrådet

Elevrådet holder ca. fire møder årligt med rektor. Der er valg til elevrådet omkring den 1. september.

Faktalink

Forsikringer

Skolen yder ikke erstatning i tilfælde af tyveri og lignende. Det tilrådes derfor selv at tegne de nødvendige forsikringer. Før idrætstimer anbefales det at aflevere værdigenstande til den pågældende lærer til opbevaring. Hermed påtager læreren sig dog ikke juridisk ansvar for tingene.

Forsømmelser

Der er mødepligt til undervisningen. Derfor foretages der registrering af fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde. På Ringkjøbing Gymnasium administreres fraværsreglerne på følgende måde:

I starten af hver lektion registreres det, hvilke elever der eventuelt ikke er til stede. Det sker uanset årsagen til fraværet. Fravær og manglende skriftlige afleveringer registreres i Ludus. Denne registrering kan eleverne løbende se i Ludus. Forældrene kan følge med, hvis eleven logger på.

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særlige tilfælde, hvor en elev har fået godkendt fravær til fx et udlandsophold efter reglerne herom. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær.

Eleverne skal huske at angive årsagen til fraværet i Ludus under ”Fraværsårsager”, så der kan tages hensyn til det, inden evt. sanktioner. Se mere om dette i gymnasiets ”Studie- og ordensregler”.
Forældremøder

Der afholdes i september et forældremøde for 1.g-klasserne. Desuden afholdes der i november forældrekonsultation for 1.g, hvor elever og forældre kan drøfte elevens forhold og standpunkt med lærerne. Invitationer til denne konsultation sendes til hjemmene sammen med Kvartalsskriftet i oktober.

Fritagelser

Fritagelse for en eller flere skoledage kan kun bevilges af rektor. Dette kan kun forventes at ske i ganske særlige tilfælde. Anmodning må i givet fald fremsættes skriftligt og i god tid. Alt fravær fra undervisningen medtælles i forsømmelses-statistikken.

Fritagelse for idræt

Elever kan helt eller delvis fritages for idræt - periodisk eller i sammenhængende tidsrum - hvis helbredsmæssige grunde taler derfor. Hvis skader er umiddelbart indlysende, kræves ikke dokumentation. Efter 2 ugers fravær kræves lægeattest. (Der angives årsag, omfang og varighed). Lægeattesten afleveres til idrætslæreren og opbevares hos Rektor. Udgiften til lægeattesten afholdes af eleven.

Hvis en elev bliver fritaget fuldstændig for idræt, skal eleven have et ekstra C-niveaufag.

Fællestimer

Fællesudvalget fastlægger omfanget af fællestimearrangementerne. Der arrangeres cirka 6 foredrags-, musik-, foratter- eller teaterarrangementer i løbet af skoleåret. Der er mødepligt til fællestimerne, som finder sted i den almindelige skoletid.

Gamle Elevers Forening (GEF)

Gamle Elevers Forening (GEF)

Alle elever, der gennem tiden har gået på Ringkjøbing Gymnasium, er velkomne i foreningen, og ved at blive venner med os på facebook kan du få glæde af det arbejde, elevforeningen gør for at holde gymnasiet frisk i din hukommelse.
Og efter to succesfulde fester for gymnasiets gamle elever, er det besluttet, at vi mødes og fester sammen den 1. lørdag i efterårsferien. 
 
Kontaktinformation: Mette Frydenvang Bjerg - mail:  rkbgymgef@gmail.com

Idrætsfaciliteter

Hallen kan frit benyttes af elever i de timer, hvor hallen ikke anvendes til undervisning eller andre formål, frem til kl. 16.00.
Hallen kan kun benyttes i timerne - ikke i frikvartererne!
Aktiviteter efter skoletid (13.55 eller 15.05) skal aftales med den ansvarlige for idrætssamlingen. Aktiviteter i hallen uden for idrætstimerne foregår på eget ansvar!

FodBold i mål (060)

Skolens undervisningsmateriel - bolde, ketsjere m.v. udlånes ikke, men elevrådet råder over en kasse med div. idrætsudstyr, som eleverne selv administrerer.
Styrkerummet og spejlsalen kan ligeledes benyttes, når der ikke er undervisning og efter skoletid frem til kl. 16.00. Skal også aftales med den ansvarlige for idrætssamlingen.
Nøglen til områderne afhentes på kontoret eller hos pedellerne.
Aktiviteter i disse områder uden for idrætstimerne foregår også på eget ansvar.

Individuelle faglige aktiviteter

Vi tilbyder individuel faglig hjælp der, hvor du har størst behov for støtte. I løbet af dine tre år på gymnasiet kan du vælge dig ind på forløb i de fag, hvor du enten har brug for ekstra hjælp eller gerne vil have ekstra udfordringer. Du vil bl.a. kunne vælge dig ind på forskellige forløb i engelsk og matematik alt efter dit faglige niveau og dine ambitioner med faget.

I matematik tilbyder vi desuden fast hjælp til lektier og afleveringer hver uge.

Infomedia

Karaktergivning

Der gives standpunktskarakterer i fagene to gange i løbet af skoleåret (december og marts). Desuden gives årskarakterer ved skoleårets afslutningen. Eleverne har adgang til deres karakterer via Ludus.

Kopiering

Vi opkræver 100 kr. pr. skoleår pr. elev for at bruge skolens printere og kopimaskiner. Der er ikke kode på maskinerne, som eleverne altså frit kan benytte til at udskrive opgaver og kopiere materialer til undervisningen. Kopimaskiner til eleverne er opstillet på biblioteket og i gangen ved lokale 106.

1.g'erne skal senest den 15. september indbetale 300 kr for de tre år.

Beløbet skal indbetales på bankkonto: 7670-4462029, hvor man så skriver elevnavn og klasse på overførslen.

Køreplaner

Køreprøver

Køreundervisning og -prøver foregår uden for undervisningen.

Lanciers

December-januar har i flere år stået i festforberedelsernes tegn på Ringkøbing Gymnasium. Pigerne begynder at tænke kraftigt på hvilken kjole de skal have på, og hvordan håret skal sidde, mens drengene skal til at checke, om de kan passe jakken fra sidste år, om man skal låne fars eller noget helt tredje. Årets store skolefest afholdes nemlig traditionen tro fredag i uge 5. Eleverne varmer op til festen ved at lære eller genopfriske lanciers og enkelte andre danse i idrætstimerne, og især 3.g’erne prøver at lære engelsk vals til den allersidste dans på RG.

I de senere år er det blevet mere og mere populært at danse lanciers også blandt forældrene, så vi tilbyder mulighed for at øve sig, før det går løs for alvor. Det foregår på tre torsdage inden selve festen. Vi begynder helt forfra, så der er også plads til dem, der aldrig har prøvet det før. 40-50 forældre plejer at trodse vinteraftnernes kulde og mørke for at lufte danseskoene, men hallen er stor, så alle der har lyst skal bare møde op. Man kan medbringe kaffe m.m. til pausen, og der vil blive solgt øl og vand.

Legatbogen

Legatbogen er et gratis register over alle fonde og legater i Danmark.

Lektieværksted

Der er mulighed for at få hjælp til lektier og afleveringer i fagene fransk, matematik, samfundsfag, spansk og tysk.

Lektieværkstedet i matematik er fast hver torsdag på skolen, mens du i de andre fag kan spørge din lærer eller kigge i LUDUS meddelelser.

I samfundsfag er lektieværkstedet på skolen, mens fransk afvikler det virtuelt. Spansk starter virtuelt og har efter nytår lektieværksted på skolen. I tysk er der tre samlede forløb – et basisforløb (efterår), mundtlighed (lige efter nytår) og eksamenstræning (forår).

Derudover er der også mulighed for at få hjælp til skriftlige opgaver af skolens to læse-/skrivevejledere. Man skal blot kontakte dem (Bt og UB) og lave en aftale.

Morgensamling

Der holdes morgensamling hver anden uge i 2. frikvarter fra scenen i fællesarealet - dagen skifter fra måned til måned. Morgensamlingen er afhængig af, at nogle synger med, at nogle griber mikrofonen, at nogle optræder, at nogle klapper og at der bliver hørt efter - kort sagt morgensamlingen skal bruges. Hold dig til nær scenen, hvis du har en meddelelse. Underholdende indslag aftales med elevkoordinator Jesper Vagn Andersen.

Musical

Der afholdes hvert år i februar en musical, hvor 2/3 af eleverne plejer at deltage.

Læs mere her

Der indkaldes i august til et orienterende møde for alle interesserede.

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningen. Derfor foretages der registrering af fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde. På Ringkjøbing Gymnasium administreres fraværsreglerne på følgende måde:

Alle former for fravær, herunder fravær fra enkelte timer, medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet. Der findes i de gymnasiale uddannelser ingen ”ret” til fravær og dermed ingen godkendte fraværsgrunde, bortset fra de særlige tilfælde, hvor en elev har fået godkendt fravær til fx et udlandsophold efter reglerne herom. Det vil sige, at fravær i forbindelse med busforsinkelser, sygdom, læge- eller tandlægebesøg samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan tæller med ved den objektive registrering af fravær.

I starten af hver lektion registreres det, hvilke elever der eventuelt ikke er til stede. Det sker uanset årsagen til fraværet. Fravær og manglende skriftlige afleveringer registreres i Ludus. Denne registrering kan eleverne løbende se i Ludus.

Rektor sikrer, at der reageres tidligt på en elevs fravær og manglende aflevering af skriftligt arbejde.

Ved fravær underretter eleven straks efter skolen om årsagen til fraværet. Det sker via Ludus.

Lægeerklæring

Ved fravær i mere end fem på hinanden følgende skoledage kan skolen udbede sig en lægeerklæring. Udgifterne hertil afholdes af eleven.

Konsekvenser af tilsidesættelse af mødepligtsreglerne: Se studie- og ordensreglerne på www.rkbgym.dk

Opbevaringsskabe

Skolen har omkring 130 små, aflåselige skabe, der kan anvendes til opbevaring af personlige ejendele.

Skabene kan lejes for 100 kr. ved henvendelse til kontoret. (for alle 3 år)

Skolen påtager sig intet ansvar for de genstande, der opbevares i skabene, så anvendelsen af skabene sker på eget ansvar.

Oprykning

Oprykning til næste klassetrin af en elev i uddannelsernes sammenhængende forløb er betinget af elevens tilstrækkelige udbytte af undervisningen.
Ved skoleårets afslutning vurderer skolen den enkelte elevs standpunkt og udbytte af undervisningen.
En elev har krav på oprykning, når eleven har 2,0 eller derover i vægtet gennemsnit.

Rektor kan nægte en elev oprykning til næste klasse, hvis elevens standpunkt eller opnåede vægtede gennemsnit ved skoleårets afslutning er under 2,0, og hvis det på baggrund af den løbende evaluering vurderes, at elevens udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb ikke har været tilstrækkeligt.

En elev, der er nægtet oprykning til næste klassetrin, kan efter Rektors godkendelse få ret til at gå det pågældende klassetrin om én gang, dog således, at en elev senest fem år efter påbegyndt uddannelse skal have fuldført denne. Hvis en elev nægtes oprykning for anden gang på samme klassetrin, udskrives eleven af gymnasiet.

Rektors afgørelse om nægtet oprykning træffes først, efter at den pågældende elev har haft lejlighed til at udtale sig, og rektor vil i forbindelse med den trufne afgørelse give eleven klagevejledning.

Ringkøbing-Skjern Biblioteker

Rygning og rusmidler

På Ringkjøbing Gymnasium er der indført tobaksfri undervisningstid, hvilket betyder, at elever ikke må ryge eller på anden vis indtage tobak eller lignende produkter i undervisningstiden. Rygeforbuddet er også gældende uden for skolens matrikel, og man må derfor heller ikke forlade skolens område for at ryge i undervisningstiden. Skolens matrikel er til enhver tid røg- og tobaksfri. Politikken gælder for alle typer af rygning, herunder også E-cigaretter og snus/tyggetobak.  Alle ansatte på skolen er med til at håndhæve reglerne og informere ledelsen, hvis man oplever brud på reglerne.

Overtrædelse af den gældende ryge- og tobakspolitik vil medføre konsekvenser på linje med overtrædelse af skolens andre ordensregler.

Selvafrydning

I slutningen af spisefrikvarteret (12.30 – 12.55) rydder alle op efter sig i fællesarealet. Service sættes på de vogne, der er opstillet ved kantinen.

Skemaændringer

Ændringer i det normale skema meddeles via Ludus. Her kan planlagte skemaændringer og meddelelser også ses.

Ludus vises også på info-skærmene ved indgangen og i fællesarealet.

Solceller

Ringkjøbing Gymnasiums eget produktion af solcelle energi. Se med her.

Studentereksamen

En studentereksamen skal indeholde 8 prøver og et studieretningsprojekt. Der afholdes altid prøve i almen studieforberedelse. De resterende af de 8 prøver er enten mundtlige eller skriftlige, og Undervisningsministeriet foretager udtræk for den enkelte elev.


Sygeeksamen m.v.

En elev eller kursist kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår.

Personer, der ikke deltager i undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom.

En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får mulighed for at gå til sygeeksamen snarest muligt.

Eksamensklager

Hvis en elev vil klage over forhold ved studentereksamen, herunder karakterer, skal denne aflevere skriftlig og begrundet klage til rektor.
Klage indgives senest to uger efter, at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde.
Til brug for klagesagen skal eleven have udleveret kopi af den stillede opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.
Er der tvivlsspørgsmål, kan der søges hjælp på kontoret eller hos studievejlederne.

Studiekort

I forbindelse med fotografering i 1g får eleverne mulighed for at få et studiekort, som kan give rabat forskellige steder.

Alle elever skal gerne have et studiekort, da de skal bruges på studieturen i 2g.

Studiekredse

Der kan arrangeres studiekredse uden for almindelig skoletid for interesserede elever. Tilmelding er frivillig og bindende. Der kan oprettes studiekredse, hvis mindst 10 elever tilmelder sig, og hvis der kan skaffes en leder. Studiekredsene må ikke benyttes til gennemgang af obligatorisk lærebogsstof, ligesom der ikke må arbejdes med hobbyprægede emner.

Studie– og ordensregler

Se de gældende studie- og ordensregler på www.rkbgym.dk

Studierejser i 2g

Lærergruppen beslutter i fællesskab et rejsemål, som tilbydes eleverne.

Turen foregår i uge 10 – og forberedes i undervisningen i perioden op til – hvor mange fag kan deltage i forberedelsen.

Det er en faglig (og social/kulturel) studietur.

Koster mellem 3.000 – 3.500 kr. pr elev afhængigt af rejsemål, fly/tog osv.

Se videoen om sikkerhed på studieturen.

Studieture de studerende har været på - se med her

Studievejledere

Tandlæge

Tandlægebesøg aftales således, at de ligger uden for skoletid.

Terminsprøver

I fag med skriftlig prøve afholdes der terminsprøve i det skoleår, prøven afholdes. Terminsprøverne afholdes i februar.

Udmeldelse

Udmeldelse bør kun ske efter samtale med studievejleder og rektor. Skolen vil gerne have mulighed for at drøfte situationen grundigt med en skoletræt elev, så overilede beslutninger undgås.

Ungdomsboliger i Ringkøbing

Der er ungdomsboliger for uddannelsessøgende både på Isagervej og på Byskellet. Henvend dig til Ringkjøbing-Skjern Boligforening, Kongevejen 46, 6950 Ringkøbing:

Tlf. 9732 1711
E-mail 
info@rsbolig.dk
Hjemmeside www.ringkobing-boligforening.dk

Valg af endelig studieretning efter grundforløbet.

Skulle holdinddelingen i forbindelse med elevernes valg af studieretning gøre, at ikke alle elever kan få deres ønske opfyldt, tildeles pladserne med baggrund i en vurdering af elevens samlede indsats i grundforløbet i efteråret, hvor elementer som det faglige standpunkt og elevens generelle engagement i sin uddannelse kan indgå.

Eleverne skal derfor i oktober i 1g angive to ønsker - en første prioritet og en anden prioritet.

Det plejer dog at gå pænt op, så næsten alle får deres første ønske opfyldt.

Valgfag i 3g

I januar i 2g vælger man valgfag i 3g. Afhængigt af studieretningen har man 1-3 mulige valgfag.

Hvis der er 7 elever, der vælger et bestemt valgfag, skal skolen oprette dette valgfag, hvis skolens samlede elevtal er under 400. Hvis skolens elevtal er over 400, skal valgholdet oprettes, hvis der er min. 10 elever.

Værdigenstande

Værdigenstande og større pengebeløb må ikke efterlades i overtøj og tasker, men skal afleveres til opbevaring på kontoret.

Vejrstation på Ringkjøbing Gymnasium

Ringkjøbing Gymnasiums eget vejrstation. Her kan du holde dig opdateret om vejrsituationen lige nu på gymnasiet. Se med her.
Ringkjøbing Gymnasiums eget produktion af solcelle energi. Se med her.

Øvelokaler (musik)

Det er muligt for elevbands og enkeltpersoner at benytte musiklokalerne uden for undervisningstiden.

I starten af skoleåret afleverer man en ansøgning til musiklæreren med oplysninger om, hvem man er og hvornår man helst vil øve. På et efterfølgende møde med alle ansøgere bliver øvetidspunkterne så fordelt. Man skal i den forbindelse skrive under på en seddel angående ordensregler for brug af lokalet.

Årsprøver

I 1g og 2g afdholdes der ialt 6 mundtlige prøver eller årsprøver under eksamenslignende forhold.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >