undersidebanner-1.jpg

Ringkjøbing Gymnasiums evalueringsplan hviler på skolens værdigrundlag og målsætninger og er udarbejdet i henhold til jf. § 70-71 i lov om de gymnasiale uddannelser og kapitel 10 samt § 19 i bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

Evalueringsplanen omfatter faglige og pædagogiske evalueringer af undervisningen og de større opgaver samt faglige evalueringer af den enkelte elev. Derudover evalueres elevtrivslen og undervisningsmiljøet med et fast interval.

Faglige og pædagogiske kvalitetsevalueringer

Lærerne gennemfører løbende evalueringer af deres undervisning, men undervisningen på alle hold evalueres fast i november-januar, og der vælges her mellem to centralt fastlagte evalueringsskemaer. Den skriftlige og anonyme evaluering følges op af en klassesamtale, hvor lærer og elever har dialog omkring undervisningen og mulighederne for at gøre den bedre, sådan at eleverne når det bedst mulige læringsresultat, og dette noteres som en handlingsplan. Lærerens evalueringer indgår i skolens MUS-koncept. Skolen gennemfører som opfølgning på dette en skriftlig og anonym evaluering, hvorefter skolens ledelse følger op på evalueringsresultatet.

De større skriftlige opgaver

I forbindelse med de større skriftlige opgaver gennemføres regelmæssige evalueringer, hvor eleverne evaluerer processen. Derudover evaluerer lærere og ledelse forløbene. På denne baggrund revideres og forbedres skolens procedure i forbindelse med opgaver. Skolen følger op på resultaterne for elevernes studieretningsprojekter ved at sammenligne med tidligere års resultater og med landsgennemsnit. Derudover benchmarker skolen med en række andre gymnasier og deler erfaringer mhp. ændringer og forbedringer.

Elevernes faglige udbytte

Den enkelte elevs faglige udbytte evalueres naturligvis gennem karaktergivning, men derudover gennemføres faglige screeninger og test samt faglige evalueringer af skriftligt arbejde. Der arbejdes med fokus på formativ feedback samt individuelle fokuspunkter.

I forbindelse med evaluering af grundforløbet evaluerer eleverne også overgangen fra folkeskole til gymnasium i de enkelte fag.

I forbindelse med studieretningsvalget gennemfører klasseteamet evalueringssamtaler med input fra klassens lærere i de forskellige fag. Her er fokus på elevens styrkesider og udfordringer i forhold til ønsket om studieretning.

De socioøkonomiske referencer og elevernes samlede resultater indgår i skolens arbejde med GRUS. De pædagogiske indsatsområder skifter fra år til år og fastsættes / evalueres også med bestyrelsen.

 

Evaluering af elevtrivsel og undervisningsmiljø

Trivselsundersøgelse

Hvert år gennemføres den obligatoriske trivselsmåling, og elevernes evaluering af undervisningsmiljøet gennemføres i forbindelsen med den samlede evaluering af undervisningsevalueringen. På baggrund af evalueringens resultater opstilles fokusområder, og der udarbejdes en handleplan i forhold til disse punkter. Handleplanen udformes af ledelsen og diskuteres med elevråd og SU. Resultaterne af evalueringen er derefter tilgængelige for alle på skolens hjemmeside.

Den individuelle trivsel og trivsel på klasseniveau

I 1.g gennemfører studievejlederne indslusningssamtaler med fokus på den enkelte elevs start på gymnasiet. Dette indgår i skolens fokus på at skabe god trivsel bl.a. introforløbet.

I både 1.g og 2.g gennemføres elevsamtaler, hvor der er fokus på elevens mere generelle studiekompetencer i forhold til overgangen fra elev til studerende.

Til hver klasse er tilknyttet et klasseteam og en studievejleder, der tilsammen har klassens faglige og sociale trivsel i fokus. I enkelte klasser arbejdes forsøgsvis med et klasseråd med elevrepræsentanter og klasseteamet for at understøtte den faglige og sociale trivsel.

Kvalitetssystem:

pdf-format

Selvevaluering:

pdf-format

Opfølgningsplan:

pdf-format

 

 

 

 

FacebookInstagramYoutube