Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Rusmiddelpolitik for Ringkjøbing Gymnasium

I. Ulovlige stoffer tolereres ikke på skolens område
I tilfælde af mistanke om misbrug af ulovlige stoffer rettes henvendelse til studievejlederen (elever) eller rektor (ansatte), som indkalder til en samtale. I tilfælde af brud på reglerne gribes der ind afhængigt af omstændighederne: advarsel (mundtlig eller skriftlig), bortvisning (midlertidig eller varig). Sagen meldes til Politiet.

II. Skolen har en alkoholpolitik
Formålet med skolens alkoholpolitik er:
 • at bidrage til gode alkoholvaner for skolens elever
 • at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol
 • at medvirke til at løse konkrete problemer som følge af uhensigtsmæssigt alkoholforbrug
Skolens holdning:

Uhensigtsmæssig alkoholindtagelse fører ofte til negative adfærds-former og der kan være risiko for opbygning af en misbrugs-afhængighed. Gymnasiet må, som ungdomsuddannelses-institution, deltage i normpåvirkningen af de unge, når det gælder alkoholvaner.
Viden om og holdninger til gode alkoholvaner betragtes som en kompetence, som eleverne skal tilegne sig på linie med andre almene kompetencer fra starten af uddannelsesforløbet på skolen. Skolens alkoholpolitik vil derfor være en integreret del af skolens introforløb.

Til støtte for udviklingen af denne alkoholkompetence har skolen et regelsæt for brug af alkohol på skolen:

Skolens regler om elever og alkohol:
 1. Det er ikke tilladt at indtage alkohol af nogen form på skolen i skoletiden
 2. Det er ikke tilladt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i alkoholpåvirket tilstand. Dette gælder også programsatte aktiviteter på skolens ekskursioner, studierejser, m.v.
 3. Ved særlige lejligheder på skolen kan der gives tilladelse til, at der i begrænset omfang kan indtages alkohol. Tilladelse gives af skolens ledelse. Af særlige lejligheder kan nævnes: Lanciers-festen, elevfester, caféer i forbindelse med musical og forårskoncert
 4. Hvis elever eller gæster til en elev har en tydeligt alkoholpåvirket og beruset adfærd ved skolens arrangementer nævnt under punkt 3, vil det blive påtalt af det vagthavende personale og meddelt skolens ledelse. En sådan adfærd kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet. Personalet har dog pligt til at hjælpe med at sørge for, at den unge bliver bragt hjem (d.v.s. enten hentet af forældre eller sendt med en taxi hjem)
 5. Skolens personale har pligt til at gribe aktivt ind over for elever, der er i konflikt med eller på vej til at komme i konflikt med skolens alkoholpolitik.
 6. I tilfælde af brud på reglerne gribes der ind afhængigt af omstændighederne: samtale med rektor, advarsel (mundtlig eller skriftlig), (midlertidig) bortvisning.
 7. I tilfælde af mistanke om misbrug af alkohol rettes henvendelse til studievejlederen, som indkalder eleven til en samtale.
Skolens alkoholpolitik for de ansatte:
 1. Det er ikke tilladt at indtage alkohol på skolen i undervisningstiden
 2. Skolens ledelse kan dispensere fra regel 1
 3. Det er ikke tilladt at møde til undervisning i alkoholpåvirket tilstand
 4. Skolens ledelse har pligt til at gribe aktivt ind over for en ansat som er i konflikt med eller på vej til at komme i konflikt med skolens alkoholpolitik
 5. I tilfælde af mistanke om misbrug rettes henvendelse til rektor, som indkalder den ansatte til en samtale.

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >