Ludus Web | Outlook mail | Print |Sitemap
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vedtægter for elevrådet på Ringkjøbing Gymnasium

§ 1 Formål
Stk. 1 Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser og at sikre og styrke elevernes indflydelse bl.a. gennem de besluttende organer (Råd, Udvalg og Bestyrelse).

Stk. 2 Elevrådet skal tilstræbe sig samarbejde mellem eleverne, lærerne, TAP-personalet, forældrene og de besluttende organer.

Stk. 3 Elevrådet er et selvstændigt organ, som er uafhængigt af andre instanser (Det vil sige bestyrelsen, interesseorganisationer, politiske holdninger osv.).

§ 2 Elevrådet
Stk. 1a Elevrådet består af én repræsentant fra hver klasse i Gymnasiet. Hver klasse vælger deres egen repræsentant og én suppleant. Valget gælder for ét år ad gangen (jf. dog § 7, stk. 1). Elevrådet tilstræber, at elevrådsrepræsentanterne er fremmødte, når Rådet træder sammen.

Stk. 1b Suppleanterne kan deltage i elevrådsarbejdet på lige fod med repræsentanterne, dvs. at de har mulighed for at varetage elevrådsposter og skal betragtes som medlemmer af elevrådet. Ved afstemninger har hver klasse dog kun en stemme.

Stk. 2 Valg til Elevrådet skal foregå hurtigst muligt efter skoleårets start. Evt. skal der være omvalg i 1.g efter jul.

Stk. 3 Elevrådet kan vælge at nedsætte et udvalg. Elevrådet tilstræber, at disse udvalg består af mindst en elevrådsrepræsentant fra hver årgang. Alle forslag skal forelægges til en eventuel diskussion og/eller afstemning i Elevrådet.

Stk. 4 Elevrådet kan til enhver tid nedsætte og opløse udvalg.

Stk. 5 Det tilstræbes, at elevrådsrepræsentanterne varetager følgende opgaver, således at elevrådsrepræsentanten:

- Tager diskussionsrelevante punkter fra Elevrådets dagsorden op på klassen inden mødet.

- Viderebringer klassens synspunkter på elevrådsmødet og i videst muligt omfang arbejder for at gennemføre disse.

- Oplyser klassen om elevrådets beslutninger.

§ 3 Elevrådsmøderne
Stk. 1 Dagsordenen bestræbes offentliggjort på hjemmesiden(under elevråd) senest dagen før afholdelse af mødet. Dog forbeholder Elevrådet sig retten til at indkalde til et hastemøde.

Stk. 2 Alle emner til beslutning på elevrådsmødet skal så vidt muligt være indeholdt i dagsordenen. Ethvert elevrådsmøde starter med godkendelse af referat fra forrige møde og den pågældende dagsorden.

Stk. 3 Hvis minimum 3 elevrådsmedlemmer ønsker et elevrådsmøde kan de indkalde til dette.

Stk. 3b En vedtagelse betragtes godkendt ved godkendelsen af det efterfølgende referat.

Stk. 4 Elevrådsmøderne er åbne for alle elever (se dog § 3, stk. 5), men kun de valgte repræsentanter har stemmeret. Ikke-medlemmer af elevrådet har taleret med flertallets tilladelse(behandles som mødets første punkt).

Stk. 5 Elevrådet forbeholder sig ret til at holde møde bag lukkede døre. Hvis et medlem begærer dette over for Elevrådet, inden Rådet påbegynder det aktuelle møde, skal Rådet vedtage dette med flertal. Dog skal referatet fra disse møder altid forelægges skolens elever.

Stk. 6 Alle skolens elever kan komme med forslag til dagsordenen. Disse skal være formanden i hænde senest en dag inden mødet, de behøver dog ikke at blive indskrevet i dagsordenen, men kan blive forelagt på det pågældende møde.

§ 4 Elevrådsposter
Stk. 1 Elevrådet ledes af en formand. Alle medlemmer kan stille op til valg til formandsposten. Disse skal vælges demokratisk af hele elevrådet ved flertal. Valget skal eksekveres hurtigst muligt i marts måned, og den nye formand tiltræder pr. 1. april.

Stk. 2 Det er formanden fornemmeste pligt at sørge for, at Elevrådets vedtægter overholdes. Formanden kan til enhver tid nægte at skrive under på beslutningsbegæringer, hvis disse klart overtræder vedtægterne.

Stk. 3 Elevrådet kan til enhver tid opstille et mistillidsvotum til formanden eller til et udvalg, hvis 1/2 af Elevrådet stemmer for dette. Hvis Formanden eller et udvalg bliver stillet over for et mistillidsvotum, skal den/det omgående træde af, og elevrådet konstituerer sig på ny hurtigst mulig.

Stk. 4 Elevrådet vælger én ordstyrer én sekretær og én næstformand.

Stk. 5 Elevrådet nedsætter en styringsgruppe der før hvert møde skal gennemgå dagsordenen og som har ansvar for at dagsordenen bliver offentliggjort før mødet.

Stk. 5b Styringsgruppen består af formanden, ordstyreren.

Stk. 6 Af Elevrådets medlemmer vælges der:

3 elever til kantineudvalget – 1 fra hver årgang

2 elever til støtteforeningen

2 elever til pædagogisk råd

3 elever til fællesudvalget – 1 fra hver årgang

Stk. 7 Elevrådet udpeger til bestyrelsen for Ringkøbing Gymnasium ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret blandt elevrådsmedlemmerne. Det medlem, der har stemmeret, skal være fyldt 18 år.

§ 5 Økonomi
Stk. 1 Elevrådet får hvert år 1000 kr. indsat på elevrådskontoen til fri disposition.

Stk. 2 Elevrådet skal selv dække eventuelle rejseudgifter til møder uden for skolen, dækningen sker via elevrådskontoen.

§ 6 Afstemninger
Stk. 1 Sager i Elevrådet afgøres ved stemmeflertal. Hver fremmødt repræsentant har én stemme. Dog skal minimum ½ af klasserne være repræsenteret!

Stk. 2 Hvis mindst 2/3 af Elevrådet ønsker det, skal en sag sendes til afstemning blandt skolens elever.

Stk. 3 Alle vigtige sager og forhold, som skal til afstemning i Elevrådet, skal være diskuteret i klasserne først.

Stk.4 Det er kun elevrådsrepræsentanterne, der kan stemme.

§ 7 Valg
Stk. 1 Hvis en klasse ønsker deres elevrådsrepræsentant udskiftet i løbet af året, vælges der en ny, og dette meddeles til formanden straks efter valget.

Stk. 2 Alle personvalg foregår ved stemmeflertal.

Stk. 3 Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning, såfremt mindst én person ønsker det.

§ 8 Medlemskab af elevrådsorganisationer
Stk. 1 Hvis Elevrådet ønsker at melde skolen ind i/ud af en elevorganisationen (f.eks. DGS), skal dette vedtages ved simpelt flertal af Elevrådet. Elevrådet tager stilling til de forskellige medlemskaber hvert år ved skoleårets begyndelse.

Stk. 2 Elevrådsrepræsentanter skal før beslutninger om ind-/udmeldelse have diskuteret medlemskabet i sin klasse og repræsentere klassens synspunkt i den efterfølgende afstemning i Elevrådet.

§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Eventuelle ændringer af vedtægterne kræver først og fremmest2/3 flertal i Elevrådet.

Stk. 2 Vedtægterne skal til afstemning ved hvert skoleårs start.

September 2007

 


 

Følg os på Facebook

 


 

Følg os på Instagram

 

RINGKJØBING GYMNASIUM FORDI...

Læs om nuværende og tidligere elevers anbefaling af Ringkjøbing Gymnasium.

Se mere >

STUDIERETNINGER

Ringkjøbing Gymnasium udbyder 12 studieretninger.


Se mere >

Hvorfor - STX?

Se kampagnefilm udviklet af de
almene gymnasier: Hvorfor - STX?

Se film: Hvorfor - STX?  >

OPTAGELSE AF NYE ELEVER TIL 1G

RINGKJØBING GYMNASIUM
Sådan bliver du optaget på STX.


Se mere >