Vedtægter for Ringkjøbing Gymnasium

Kapitel 1:Navn, hjemsted og formål

Offentliggjort den 24.01.2022

§ 1. Ringkjøbing Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune, Region Midtjylland og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er 29 54 29 37. Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af undervisningsministeren.

§ 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Ringkjøbing Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution, jf. § 14, stk. 4, i lov nr. 590 af 24. juni 2005, som ændret ved § 64, nr. 2, i lov nr. 575 af 9. juni 2006.

§ 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter. Stk. 1. Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.

 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning

§ 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige.

Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således:

1) 6 udefra kommende medlemmer:

1 medlem, der udpeges af regionsrådet i Region Midtjylland.

1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune.

1 medlem, der repræsenterer de afleverende folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune. Medlemet udpeges af skoleledergruppen i Ringkøbing-Skjern kommune.

1 medlem, der repræsenterer de afleverende efterskoler i Ringkjøbing Gymnasiums naturlige opland. Medlemmet udpeges af og blandt forstanderne for Dejbjerglund Idrætsefterskole, Vedersø Idrætsefterskole, Staby Efterskole, Husby Efterskole og Brejninggaard Efterskole.

1 medlem, der repræsenterer en modtagende videregående uddannelsesinstitution. Medlemmet udpeges af Aarhus Universitets afdeling i Herning, Institut for forretningsudvikling og teknologi (BTECH).

1medlem fra erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen på gymnasiet. Medlemmet udpeges ved selvsupplering af de udefrakommende medlemmer samt elevrådsrepræsentanten med stemmeret og medarbejderrepræsentanten med stemmeret.

2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagerne i uddannelsen ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret.

3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefra kommende medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 5. Institutionens leder, jf. § 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§ 5. Blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.

Stk. 2. De udefra kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet.

§ 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt.

Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden.

 

Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttende aktiviteter på kort og på lagt sigt samt godkender budget og regnskab.

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt.

§ 8. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.

§ 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét.

Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i § 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn.

§ 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

§ 11. Bestyrelsen udpeger institutionens interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse af

§ 42, stk. 3, 2. pkt., og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet og rigsrevisor om den udpegede interne revisor og om skift af intern revisor.

 

Kapitel 4: Bestyrelsens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger blandt de udefra kommende medlemmer, jf. § 4, stk. 2, nr. 1, sin formand og næstformand.

Stk. 2. Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder årligt. Møde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog stk. 4. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme – og i dennes fravær næstformandens stemme - afgørende.

Stk. 4. Til beslutning om ændring af vedtægten, om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og om sammenlægning eller spaltning kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.

Stk. 6. Bestyrelsens mødemateriale, herunder dagsordener og referater, skal gøres offentligt tilgængelige. Sager, dokumenter eller oplysninger, der er omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt, må dog ikke offentliggøres. Alle personsager og sager, hvori indgår oplysninger om kontraktforhandlinger med private eller tilsvarende forhandlinger med offentlige samarbejdspartnere, kan undtages for offentliggørelsen, hvis det på grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt.

§ 13. Der kan ydes bestyrelsens medlemmer et særskilt vederlag efter de af Undervisningsministeriet fastsatte regler herom.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmernes rejseudgifter og øvrige udgifter i forbindelse med hvervet afholdes af institutionen efter reglerne om godtgørelse af udgifter ved tjenesterejser i staten.

§ 14. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke. Forretningsordenen skal som minimum fastlægge:

1) Retningslinjer for formandens og næstformandens rolle.

2) Retningslinjer for arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og institutionens leder.

3) Retningslinjer for bestyrelsens tilsyn med institutionens leder.

4) Retningslinjer for bestyrelsens opfølgning på afrapporteringer om institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttende aktiviteter på kort og på langt sigt.

5) Retningslinjer for bestyrelsens drøftelser om bestyrelsens kompetenceprofil.

6) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til institutionens organisation såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

7) Bestyrelsens pligt til at fastlægge institutionens løn- og personalepolitik.

8) Bestyrelsens pligt til at skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver.

9) Bestyrelsens pligt til at følge op på planer, interne og eksterne evalueringer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om institutionens uddannelsesresultater, likviditet, aktivitetsudvikling, finansieringsforhold, pengestrømme m.v.

10) Bestyrelsens pligt til at tage stilling til indholdet af revisionsprotokollen forud for dennes underskrivelse.

11) Bestyrelsens pligt til at gennemgå institutionens perioderegnskaber og lignende i løbet af hvert regnskabsår og herunder vurdere budgettet og afvigelser herfra.

12) Bestyrelsens pligt til at sikre tilstedeværelsen af det nødvendige grundlag for revision.

13) Bestyrelsens pligt til at opstille procedurer, der sikrer, at Undervisningsministeriet får den information, der er fastsat i gældende lovgivning, for at føre tilsyn med og følge op på institutionens udvikling.

 

Kapitel 5: Institutionens daglige ledelse

§ 15. Institutionens leder har den daglige ledelse af institutionen og er ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen.

Stk. 2. Lederen skal efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen årligt til bestyrelsens afgive forslag om det årlige budget og planlægningen af institutionens uddannelser og tilknyttende aktiviteter.

Kapitel 6: Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og institutionens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Kapitel 7: Regnskab og revision

§ 17. Institutionens regnskabsår er finansåret.

Stk. 2. Institutionens regnskaber revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Undervisningsministeren og rigsrevisor kan i henhold til § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. aftale, at revisionsopgaver varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem Rigsrevisionen og den i § 11 nævnte interne revisor.

Stk. 3. Ved regnskabsårets afslutning udarbejder institutionen i overensstemmelse med regler fastsat af undervisningsministeren en årsrapport. Institutionens regnskabsføring skal følge de regler, der er fastsat af undervisningsministeren, og en regnskabsinstruks godkendt af bestyrelsen.

Stk. 4. Årsrapporten underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og af institutionens leder. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 

Kapitel 8: Nedlæggelse

§ 18. Beslutning om nedlæggelse af institutionen træffes af undervisningsministeren, jf. § 5, stk. 1, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Stk. 2. Ved institutionens nedlæggelse forestås likvidationen af et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen. Institutionens bestyrelse fungerer, indtil likvidationsudvalget er nedsat.

§ 19. Nettoformuen, opgjort på likvidationstidspunktet, tilfalder statskassen, jf. § 5, stk. 3, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

 

Kapitel 9: Ikrafttrædelse mv.

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft ved offentliggørelsen af den på gymnasiets hjemmeside fra den 25. januar 2022. Det påhviler bestyrelsen til enhver tid at ajourføre det nævnte bilag i § 3, stk. 1.

Således vedtaget på virtuelt bestyrelsesmøde den 24.01.2022 i overensstemmelse med hidtil gældende vedtægts regler om vedtægtsændringer.

 

Dato: 24.1.2022

Underskrifter:

Inger Hauge (formand)
Kim Skouborg (næstformand)
Eva Kanstrup
Maria Braae
John G. Christensen
Søren Ole Madsen
Lisbeth Rodenberg
Maja Nygaard
Caroline Friis Hansen

 

Vedtægter for elevrådet på Ringkjøbing Gymnasium

  • 1 Formål

Stk. 1 Elevrådets opgave er at varetage elevernes interesser og at sikre og styrke elevernes indflydelse bl.a. gennem de besluttende organer (Råd, Udvalg og Bestyrelse).

Stk. 2 Elevrådet skal tilstræbe sig samarbejde mellem eleverne, lærerne, TAP-personalet, forældrene og de besluttende organer.

Stk. 3 Elevrådet er et selvstændigt organ, som er uafhængigt af andre instanser (Det vil sige bestyrelsen, interesseorganisationer, politiske holdninger osv.).

  • 2 Elevrådet

Stk. 1a Elevrådet består af én repræsentant fra hver klasse i Gymnasiet. Hver klasse vælger deres egen repræsentant og én suppleant. Valget gælder for ét år ad gangen (jf. dog § 7, stk. 1). Elevrådet tilstræber, at elevrådsrepræsentanterne er fremmødte, når Rådet træder sammen.

Stk. 1b Suppleanterne kan deltage i elevrådsarbejdet, dog må suppleanterne ikke besidde tillidsposter i elevrådet.  Ved afstemninger har hver klasse kun en stemme.

Stk. 2 Valg til Elevrådet skal foregå hurtigst muligt efter skoleårets start. Evt. skal der være omvalg i 1.g efter jul.

Stk. 3, elevrådet kan vælge at nedsætte et udvalg. Elevrådet tilstræber, at disse udvalg består af mindst 3 medlemmer.

Stk. 4 Elevrådet kan til enhver tid nedsætte og opløse udvalg.

Stk. 5 Det tilstræbes, at elevrådsrepræsentanterne varetager følgende opgaver, således at elevrådsrepræsentanten:

- Tager diskussionsrelevante punkter fra Elevrådets dagsorden op på klassen inden mødet.

- Viderebringer klassens synspunkter på elevrådsmødet og i videst muligt omfang arbejder for at gennemføre disse.

- Oplyser klassen om elevrådets beslutninger.

  • 3 Elevrådsmøderne

Stk. 1 Dagsordenen bestræbes offentliggjort på hjemmesiden (under elevråd) senest dagen før afholdelse af mødet. Dog forbeholder Elevrådet sig retten til at indkalde til et hastemøde.

Stk. 2 Alle emner til beslutning på elevrådsmødet skal så vidt muligt være indeholdt i dagsordenen. Ethvert elevrådsmøde starter med godkendelse af referat fra forrige møde og den pågældende dagsorden.

Stk. 3 Hvis minimum 3 elevrådsmedlemmer ønsker et elevrådsmøde, kan de indkalde til dette.

Stk. 3b En vedtagelse betragtes godkendt direkte efter en afstemning.

Stk. 4 Elevrådsmøderne er åbne for alle elever (se dog § 3, stk. 5), men kun de valgte repræsentanter har stemmeret. Ikke-medlemmer af elevrådet har taleret med flertallets tilladelse (behandles som mødets første punkt).

Stk. 5 Elevrådet forbeholder sig ret til at holde møde bag lukkede døre. Hvis et medlem begærer dette over for Elevrådet, inden Rådet påbegynder det aktuelle møde, skal Rådet vedtage dette med flertal. Dog skal referatet fra disse møder altid forelægges skolens elever.

Stk. 6 Alle skolens elever kan komme med forslag til dagsordenen. Disse skal være forpersonen i hænde senest en dag inden mødet, de behøver dog ikke at blive indskrevet i dagsordenen, men kan blive forelagt på det pågældende møde.

  • 4 Elevrådsposter

Stk. 1 Elevrådet ledes af en forperson. Alle medlemmer kan stille op til valg til forpersonsposten. Disse skal vælges demokratisk af hele elevrådet ved flertal. Valget skal eksekveres hurtigst muligt i det nye skoleår. Den afgående forperson skal stå til rådighed i to måneder efter den nye forperson er valgt.

Stk. 2 Det er forpersonen fornemmeste pligt at sørge for, at Elevrådets vedtægter overholdes. Forpersonen kan til enhver tid nægte at skrive under på beslutningsbegæringer, hvis disse klart overtræder vedtægterne.

Stk. 3 Elevrådet kan til enhver tid opstille et mistillidsvotum til forpersonen eller til et udvalg, hvis 1/2 af Elevrådet stemmer for dette. Hvis Forpersonen eller et udvalg bliver stillet over for et mistillidsvotum, skal den/det omgående træde af, og elevrådet konstituerer sig på ny hurtigst mulig.

Stk. 4 Elevrådet vælger én næstforperson som sidder hele skoleåret ud.

Elevrådet vælger én sekretær og én ordstyrer som sidder hele skoleåret ud, medmindre ingen vil. Hvis ikke der er nogen der vil sidde hele skoleåret ud vælges der én sekretær og én ordstyrer til hvert møde når mødet starter. Forperson og næstforperson skal være sekretær og ordstyrer, hvis ikke andre vil.

Stk. 5 inden hvert møde skal forpersonen og næstforpersonen gennemgå dagsordenen, og sørge for at denne bliver offentliggjort før mødet.

Stk. 6 Af Elevrådets medlemmer vælges der:

1 elev som kantine ansvarlig.

2 elever til pædagogisk råd

3 elever til fællesudvalget – 1 fra hver årgang

Stk. 7 Elevrådet udpeger til bestyrelsen for Ringkøbing Gymnasium ét medlem med stemmeret og ét medlem uden stemmeret blandt elevrådsmedlemmerne. Det medlem, der har stemmeret, skal være fyldt 18 år.

  • 5 Økonomi

Stk. 1 Elevrådet skal anmode skolen om afdækning af eventuelle arrangementer og udgifter.

Stk. 2 Skolen dækker eventuelle rejseudgifter til møder uden for skolen.

  • 6 Afstemninger

Stk. 1 Sager i Elevrådet afgøres ved stemmeflertal. Hver fremmødt repræsentant har én stemme. Dog skal minimum ½ af klasserne være repræsenteret!

Stk. 2 Hvis mindst 2/3 af Elevrådet ønsker det, skal en sag sendes til afstemning blandt skolens elever.

Stk. 3 Alle vigtige sager og forhold, som skal til afstemning i Elevrådet, skal være diskuteret i klasserne først.

Stk.4 Det er kun elevrådsrepræsentanterne, der kan stemme.

  • 7 Valg

Stk. 1 Hvis en klasse ønsker deres elevrådsrepræsentant udskiftet i løbet af året, vælges der en ny, og dette meddeles til forpersonen straks efter valget.

Stk. 2 Alle personvalg foregår ved stemmeflertal.

Stk. 3 Personvalg skal foregå ved skriftlig afstemning.

  • 8 Medlemskab af elevrådsorganisationer

Stk. 1 Hvis Elevrådet ønsker at melde skolen ind i/ud af en elevorganisation (f.eks. DGS), skal dette vedtages ved simpelt flertal af Elevrådet. Elevrådet tager stilling til de forskellige medlemskaber hvert år ved skoleårets begyndelse.

Stk. 2 Elevrådsrepræsentanter skal før beslutninger om ind-/udmeldelse have diskuteret medlemskabet i sin klasse og repræsentere klassens synspunkt i den efterfølgende afstemning i Elevrådet.

  • 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Eventuelle ændringer af vedtægterne kræver først og fremmest2/3 flertal i Elevrådet.

Stk. 2 Vedtægterne skal til afstemning ved hvert skoleårs start.

Januar 2024

 

FacebookInstagramYoutube