undersidebanner-2.jpg

Pædagogisk målsætning

Overordnede mål

Gymnasieuddannelsen på Ringkjøbing Gymnasium skal give eleverne:

En bred almen viden

Et godt grundlag for fremtidige uddannelsesforløb

Sans for ansvarlighed og samarbejde, samt kulturel forståelse og social tolerance

Undervisningsmål

Undervisningen i de enkelte fag skal:

Give eleverne de bedst mulige faglige kvalifikationer og kompetencer

Gøre dem til aktive og ansvarlige medspillere i undervisningen

Give dem gode arbejdsvaner

Lære dem at arbejde selvstændigt med arbejdsopgaver

Lære dem at samarbejde om opgaver og projekter

Inddrage dem aktivt i planlægning af stof og undervisningformer

Få dem til at reflektere over stoffet og deres udbytte af undervisningen

Lære dem at skelne mellem væsentligt og uvæsentligt

Give dem mulighed for fordybelse

Danne grundlag for integration af tosprogede elever

Lærerne

Forudsætningen for en velfungerende skole er dygtige medarbejdere.

Lærernes opgaver er bl.a. at:

Være fagligt dygtige

Være dygtige pædagoger

Være villige til at udvikle sig

Indgå i team-samarbejde om klasserne

Skabe en god klasserumskultur

Gøre rede for kravene i fagene

Melde klart ud om formålet med de enkelte opgaver

Evaluere elevpræstationerne

Deltage i integrationen af tosprogede elever

Eleverne

Uden elevernes medvirken er det ikke muligt at gøre Ringkjøbing Gymnasium til et godt undervisningssted. Derfor forventer gymnasiet af sine elever, at de:

Møder med en positiv indstilling

Har lyst og energi til at tilegne sig ny viden

Tager medansvar for, at undervisningen og skolens liv fungerer

Udviser ansvarlighed over for andre elever samt personalet

Deltager aktivt i undervisningen

Møder velforberedte til timerne

Møder til tiden

Miljøet

For at sikre elevernes og de ansattes trivsel, så koncentrationen om skolearbejdet bliver bedst mulig, skal der være:

Velindrettede og veludstyrede undervisningslokaler, studierum og opholdsarealer

Et godt indeklima

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Et godt socialt miljø

Et åbent debatmiljø

Kontakten

Skolen ønsker at bevare og videreudvikle de gode kontakter og relationer til forældrekredsen og lokalsamfundet gennem:

Forældremøder og -samtaler

Informationsskrifter og en aktiv og opdateret hjemmeside

Samarbejde med de afleverende skoler

Samarbejde med erhvervslivet / lokale virksomheder

Samarbejde med de videregående uddannelsessteder

Den årlige skolefest for elever med forældre og pårørende

Den årlige musical / skolekomedie eller lignende fællesaktivitet

Åbenhed over for pressen

Undervisningen

Skolen vil sætte fokus på et øget samarbejde med lokalområdets virksomheder, så undervisningen i fagene får en større nærhed til den virkelighed, som omgiver skolen og elevernes kommende jobmuligheder.

Vedtaget september 2012.

FacebookInstagramYoutube