undersidebanner-4.jpg

Trivselsundersøgelse 2021

Resultat

Det overordnede resultat for dette års trivselsmåling ligger på niveau med sidste års måling, hvor skolen placerer sig omkring landsgennemsnittet. I forhold til besvarelsen af ETU har 205 elever svaret på den mod 285 sidste år.

Faglig trivsel

I forhold til elevernes opfattelse af, hvorvidt de klarer sig godt i skolen, fordeler svarer sig som nedenstående figur, og her er der lidt flere, der svarer helt enig eller delvist enig i forhold til 2020 ,og samtidig er der færre i de andre svarmuligheder. Som det også fremgår af figuren, er trivselsindikatoren for den faglige trivsel på niveau med landsgennemsnittet.

 

 

 

 

 

 

 

 

I elevernes vurdering af deres egen faglige fremskridt gælder det, at både 1.g og 2.g ligger lidt højere end gennemsnittet for skolen, mens 3.g’erne ligger lidt under skolens gennemsnit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernes motivation og indsats

For elevernes svar gælder, at de placerer sig lige under eller på niveau med landsgennemsnittet. Når man kigger på årgangsniveau, ligger 1.g’ernes måling over skolens gennemsnit ved alle spørgsmål, mens 2.g også ligger over eller på skolens gennemsnit. 3.g’erne ligger derimod under skolens gennemsnit ved alle spørgsmål.

Resultatet for 1.g og 2.g ligger således på niveau med hinanden, mens det ser ud til, at motivation og indsats daler i 3.g.

I forhold til ”jeg har svært ved at komme i gang med opgaver” ligger skolens indekstal under landsgennemsnittet, og 56 % af eleverne svarer helt enig og delvist enig. Når man dernæst kigger på årgangenes besvarelser, er det en mere udpræget problematik i 2. og 3.g., hvor 58% i 2g og 64% i 3.g placerer sig i de to svarkategorier.  Dette ser dog ikke ud til at smitte af på elevernes aflevering af opgaverne til tiden.

 

Læringsmiljø

I forhold til læringsmiljøet ligger gymnasiet på niveau med landsgennemsnittet, når man ser på trivselsindikatoren.

 

 

 

69% af eleverne svarer helt enig eller delvist enig på spørgsmålet ”Jeg får tilbagemeldinger fra lærerne, som jeg kan bruge til at blive bedre i fagene”, mens evalueringen af ”lærerne giver faglig hjælp, når jeg har brug for det” viser, at eleverne oplever, at de kan få hjælp hos lærerne, idet 33% svarer altid og 62 % svarer ofte. Der er også en positiv vurdering af koordinering af skriftlige opgaver.

 

Social trivsel

Klasserelationer

Evalueringen viser, at eleverne har det godt i deres klasser, og at der er gensidig respekt for hinanden, ligesom der er en oplevelse af gensidig støtte og hjælp. Dette gælder for alle tre årgange.

 

 

 

 

 

 

 

På spørgsmålet ”Er du glad for din klasse” placerer de fleste svar sig på tit – meget tit, men der ses ved enkelte klasser sammensat af flere studieretninger en tendens til en mere ligelig fordeling mellem de tre øverste svarmuligheder.

 Mobning

 

 

Som trivselsindikatoren viser, ligger gymnasiet på niveau med landsgennemsnittet.

Det samlede billede på de underliggende spørgsmål viser, at det hyppigste svar er aldrig, og svarprocenterne her spænder fra 78% til 93%. Kun på spørgsmålet ”Har oplevet, at elever eller ansatte er blevet presset til at gøre ting, som de ikke havde lyst til at gøre” ses en mindre svarprocent ved aldrig.

 

 

 

 

 

Gymnasiet etablerer i forhold til spørgsmålene om mobning, chikane en whistleblower-ordning for eleverne.

 Pres og bekymringer

 

 

 

I forhold til pres og bekymringer angiver elevtrivselsundersøgelsen, at elevernes svar er i tråd med det, der svares på landsplan. Således viser svarene, at eleverne presses af egne krav og forventninger til skolearbejdet, mens de ofte svarer ”en gang imellem” på spørgsmålet om, hvorvidt det er skolearbejdet, der presser dem. Karaktererne ser også ud til at blive oplevet som en presfaktor. På dette punkt adskiller eleverne sig ikke fra resultaterne på landsplan.

 

Fokuspunkter/handleplan

Skriftlige opgaver

Som opfølgning på trivselsmåling vil arbejdet med de skriftlige opgaver være et indsatsområde i skoleåret 2022-3. Der vil være fokus på, hvordan lærerne kan støtte eleverne i at komme i gang med deres opgaver, og der vil være fokus på, hvorfor det bliver sværere for eleverne at komme i gang med opgaverne i 2. og 3.g.  

Social trivsel

Evalueringen viser, at det er helt centralt, at der fortsat er et fokus på at ryste eleverne sammen i studieretningsforløbet i 1.g, hvilket også understøttes af elevernes evaluering af grundforløbet umiddelbart efter, at de var startet i studieretningsforløbet.

Det er desuden centralt, at vi fremadrettet fortsat har fokus på de klasser, der er sammensat af flere studieretninger, og hvor der er færre fag, som hele klassen har sammen. Der bør derfor også være sociale aktiviteter i løbet af 1.g studieretningsforløbet, 2.g og 3.g. Der testes i udvalgte klasser, hvorvidt et klasseråd bestående af elevrepræsentanter og teammedlemmer kan understøtte dette arbejde.

Ringkjøbing Gymnasium ETU 2021 (pdf-format)

 

 

FacebookInstagramYoutube